Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2014

9745 a9e7 390
Reposted fromuniesienia uniesienia vianezavisan nezavisan

January 28 2014

"Pierdolę to wszystko" - mówiła często, lecz niczego nie pierdoliła i wszystkim się przejmowała. Wniosek: ludzi nie należy oceniać po tym, co mówią. Bomby pod ten cały pierdolony świat podkładają małomówni.
— W. Borzestowski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaunhappys unhappys

December 05 2013

5863 3302 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCryMeARiver CryMeARiver

October 08 2013

0731 63d4 390
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viagoby goby

October 07 2013

3817 3ca5 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin

October 06 2013

Yarems | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vianezavisan nezavisan
4800 acf0 390
Reposted fromjustMeee justMeee
5950 f3ef 390
Reposted fromcherrytomorrow cherrytomorrow vianezavisan nezavisan

October 03 2013

9789 2c8e 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter
1076 381d 390
Reposted fromsplendoriblask splendoriblask viairmelin irmelin

October 02 2013

0405 8ec5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPawelS PawelS
z tych wszystkich braków
najgorszy jest brak Ciebie
Reposted frompoppyseed poppyseed viapareidolie pareidolie
7928 a752 390
Reposted frompesy pesy viaohhh ohhh

October 01 2013

Nigdy nie zapominaj, że Bóg zawsze stawia ludzi na naszej drodze z jakiegoś powodu
— Evans, " Dotknąć nieba".
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianataliana nataliana
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wte­dy — swoje
Smut­ne, zdziwione,
Bar­dzo otworzysz. 
— Julian Tuwim
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viapareidolie pareidolie
7708 5411 390
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viaunhappys unhappys
2397 f3bc 390
B.Pawlikowska "W dżungli podświadomości"

September 29 2013

0031 2e90 390
Reposted frommelodyjna melodyjna viaunhappys unhappys

September 24 2013

6163 cb24 390
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viathinny thinny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl